Vg3 Medier og kommunikasjon

Fullført Vg3 på Medier og kommunikasjon gir deg generell studiekompetanse og grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Undervisningen er satt sammen av felles programfag (5 timer pr uke) og et valgfritt programfag (5 timer pr uke). Det aller meste av undervisningen bygges opp rundt praktiske prosjekter. Her er stor grad av valgfrihet med hensyn til hva slags medieprodukter du ønsker å skape. Ofte er prosjektene tverrfaglige (mellom MK-fagene), og enkelte ganger også tverrfaglige med fellesfagene.

 

 

Felles programfag


Omfatter produksjon og design av innhold i ulike sjangre til ulike medier. Den teoretiske delen av faget handler om drøfting av medienes rolle og innflytelse på individ og samfunn. Dette omfatter både tradisjonelle og nye medier, og problemstillinger knyttet til demokrati og etikk er sentralt. Opplæringen i felles programfag VG3 medier og kommunikasjon skal: videreutvikle evnen til selvstendighet, kreativitet og samarbeid, videreutvikle yrkeskompetanse innen kommunikasjon, innholdsproduksjon og redaksjonell virksomhet, inspirere til entreprenørskap, gi innsikt i medienes roller, makt og påvirkning og gi kompetanse i å vurdere kulturelle ulikheter nasjonalt og internasjonalt med vekt på integritet, respekt og toleranse.

 

Valgfrie programfag


Dette likner på prosjekt til fordypning (PTF), slik du kjenner det fra Vg1 og Vg2. Du kan velge mellom tre ulike fag:


BILDE

Denne læreplanen favner vidt. Den omfatter alle medier basert på visuell kommunikasjon: foto, film, grafisk og web. Faget skal bidra til å utvikle teknologikyndige, kreative, reflekterte og tilpasningsdyktige yrkesutøvere som kan være med på å finne løsninger på nye utfordringer innen visuell kommunikasjon.
 

Bildeproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•       planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere bildeproduksjoner tilpasset mediet, på location og i studio

•       utforske og bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne bildefortellinger

•       drøfte og dokumentere hvordan bruk av bildedesign og valg av utstyr, lyssetting og fotografiske effekter påvirker budskapet

•       planlegge og gjennomføre en bildeproduksjon innenfor faste rammer for tidsbruk og økonomi

•       bruke og drøfte tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne bildeuttrykk

•       redegjøre for etiske normer og gjeldende regelverk med helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser, og drøfte hvordan disse er ivaretatt i egne og andres produksjoner

•       anvende fagterminologi i dokumentasjon og vurdering av bilder


Bildebearbeiding

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•       bruke, vurdere og dokumentere ulike effekter og teknikker i redigeringen for å forsterke et budskap

•       beskrive og tolke bilders innhold og redegjøre for bilders påvirkningskraft

•       kunne sette egne bildeuttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng

•       velge format for lagring og distribusjon

TEKST

Denne delen av læreplanen tar sikte på å videreutvikle den enkeltes kompetanse i tekstproduksjon innen forskjellige sjangrer og til ulike medieprodukter.


Tekstproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•       planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere tekster i ulike sjangrer for trykte, elektroniske og nye medier

•       planlegge, produsere og vurdere skriftlige tekster i samspill med bilde og lyd

•       lage tekstproduksjoner innenfor rammer for tidsbruk og økonomi

•       analysere kilder kritisk ved hjelp av fagterminologi

•       anvende fagterminologi i dokumentasjon og vurdering av tekst

•       redegjøre for etiske normer og gjeldende regelverk med helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser, og drøfte hvordan disse er ivaretatt i egne og andres produksjoner


Tekstdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•       planlegge, bruke, vurdere og dokumentere ulike virkemidler for å forsterke et budskap, og begrunne valget av virkemidler

•       redigere og vurdere egne og andres sammensatte tekster tilpasset ulike medier uten å endre budskapet

•       drøfte sentrale trekk ved ulike medietekstlige sjangrer og deres historiske utvikling

•       tilrettelegge og drøfte skriftlige tekster som inngår i sammensatte tekster for krysspublisering

•       lage og drøfte tekster som er karakteristiske for tidligere epoker basert på uttrykkshistorie

 

LYD

Elevene skal videreutvikle praktiske evner og kunnskap om lydproduksjon i ulike medieprodukter.


Lydopptak

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•       planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere flersporsopptak og miksing av lyd live og i studio

•       lage lydopptak med forskjellige typer mikrofoner og mikrofonoppsett i ulike akustiske miljøer ute og inne

•       bruke og drøfte ulike uttrykk fra tidligere tider som inspirasjonskilde for egne lyduttrykk

•       gjøre opptak av egenproduserte effektlyder til fiksjonsproduksjoner og vurdere hvordan lyden påvirker opplevelsen

•       kople opp utstyr for opptak og miksing av lyd

•       forklare prinsipper for lydopptak til surroundlydformat


Arbeid med lyd

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•       planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere lydproduksjoner tilpasset ulike medium

•       utforske og bruke fortellerteknikker og dramaturgi i egne lydfortellinger

•       kunne sette egne lyduttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng

•       forsterke et budskap ved bruk av lyddesign og vurdere hvordan lyden påvirker opplevelsen

•       planlegge og gjennomføre en lydproduksjon innenfor faste rammer for tidsbruk og økonomi

•       drøfte egen lydproduksjon i lys av uttrykkshistorien

•       gjøre rede for signalgangen gjennom lydutstyret fra lydkilden til mottakeren av ferdig distribuert lydprodukt

•       gjøre rede for etiske normer og gjeldende regelverk med helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og drøfte hvordan disse er sikret i egne og andres produksjoner

•       bruke presis og nyansert fagterminologi i dokumentasjon og vurdering av lyd

•       velge format for lagring og distribusjon av lyd, og drøfte hvordan valgene påvirker kvaliteten på lydmaterialet

•       arkivere lyd for videre bruk


Tekstdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•       planlegge, bruke, vurdere og dokumentere ulike virkemidler for å forsterke et budskap, og begrunne valget av virkemidler

•       redigere og vurdere egne og andres sammensatte tekster tilpasset ulike medier uten å endre budskapet

•       drøfte sentrale trekk ved ulike medietekstlige sjangrer og deres historiske utvikling

•       tilrettelegge og drøfte skriftlige tekster som inngår i sammensatte tekster for krysspublisering

•       lage og drøfte tekster som er karakteristiske for tidligere epoker basert på uttrykkshistorie